Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

16. Farlige stoffer

Flere byggevarer inneholder farlige stoffer, og produsenter er forpliktet til å gi brukere tilstrekkelige opplysninger om innhold av farlige stoffer dersom konsentrasjonen av farlige stoffer i byggevarer overstiger en viss konsentrasjon, jf. REACH-forordningen artikkel 31 og 33 og byggevareforordningen artikkel 6:

  • For stoffer/stoffblandinger (som maling, lim, lakk) skal produsentene utarbeide et sikkerhetsdatablad i henhold til REACH-forordningen artikkel 31.
  • For andre faste byggevarer (vinduer, bygningsplater, impregnert trevirke) som inneholder farlige stoffer, skal produsentene også angi opplysninger om innhold av farlige stoffer, i henhold til REACH-forordning artikkel 33. Det er ikke angitt hvilket format disse opplysningene skal komme i, i motsetning til stoffer/stoffblandinger der produsentene må utarbeide et sikkerhetsdatablad. Det er opp til produsenten å bestemme hvordan innehold av farlige stoffer angis.

Henvisninger

  • Byggevareforordningen artikkel 6 nr. 5
  • REACH-forordningen
  • Kandidatlisten