Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 7 Framleggelse av ytelseserklæring

  1. For hver vare som gjøres tilgjengelig på markedet, skal en kopi av ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig enten i papirform eller i elektronisk format.

    Dersom et parti av samme vare leveres til en enkelt bruker, kan dette imidlertid ledsages av en enkelt kopi av ytelsesdeklarasjonen, enten i papirform eller i elektronisk format.

  2. En papirkopi av ytelseserklæringen skal leveres på anmodning fra mottakeren.

  3. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan en kopi av ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig på et nettsted i samsvar med vilkår fastsatt av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60. Slike vilkår skal blant annet garantere at ytelseserklæringen finnes tilgjengelig i minst perioden nevnt i artikkel 11 nr. 2.

  4. Ytelseserklæringen skal foreligge på det eller de språk som kreves av medlemsstaten der varen gjøres tilgjengelig.