Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

Veiledning til byggevareforordningen

Dette kapittelet gjengir den norske oversettelsen av Byggevareforordningen, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011. Under finnes en generell veiledning til forordningen.

1. Innledning

2. Begrepet byggevarer

3. Grunnleggende krav til byggverk

4. Harmoniserte tekniske spesifikasjoner

5. Byggevarens vesentlige egenskaper

6. Forskjell mellom teknisk dokumentasjon og produktdokumentasjon

7. Systemer for vurdering og verifikasjon av ytelse

8. Tekniske kontrollorgan

9. Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring (plikt til å CE-merke)

10. Frivillig CE-merking og ytelseserklæring (rett til å CE-merke)

11. Tekniske bedømmelsesorgan

12. CE-merking

13. Ytelseserklæringen

14. Hvordan meddeles ytelseserklæringen?

15. Byggevarer som er individuelt produsert eller etter mål i en prosess som ikke innebærer serieproduksjon

16. Farlige stoffer

17. Forpliktelser til produsenter, importører og distributører

18. Importører og distributører som omsetter byggevarer under sitt eget navn eller varemerke eller som endrer byggevarer

19. Forenklede fremgangsmåter for svært små foretak

20. Overgangsbestemmelser

21. Produktkontaktpunker