Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 34 Forvaltning og overvåking

  1. De bevilgninger som fastsettes av budsjettmyndigheten til finansiering av oppgavene fastsatt i artikkel 31 nr. 4, kan også brukes til å dekke administrasjonsutgifter i forbindelse med utarbeidelse, overvåking, inspeksjon, revisjon og evaluering som er direkte nødvendige for å nå målene i denne forordning, særlig undersøkelser, møter, opplysnings- og formidlingsvirksomhet, utgifter i forbindelse med et datanett for informasjonsutveksling og eventuelle andre utgifter til administrativ og teknisk bistand som Kommisjonen måtte bruke til virksomhet i forbindelse med utarbeidelsen og vedtakelsen av europeiske bedømmelsesdokumenter og utstedelsen av europeiske tekniske bedømmelser.

  2. Kommisjonen skal evaluere relevansen av oppgavene nevnt i artikkel 31 nr. 4 som mottar finansering fra Unionen, i lys av kravene i Unionens politikk og regelverk, og underrette Europaparlamentet og Rådet om resultatene av denne evalueringen innen 1. januar 2017 og deretter hvert fjerde år.