Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 25 Formelle innvendinger mot europeiske bedømmelsesdokumenter

  1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at et europeisk bedømmelsesdokument ikke helt oppfyller de krav som skal oppfylles når det gjelder de grunnleggende krav til byggverk som fastsatt i vedlegg I, skal den berørte medlemsstat eller Kommisjonen bringe saken inn for Det faste byggeutvalg og der framføre sine argumenter. Det faste byggeutvalg skal, etter å ha samrådd seg med organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse.

  2. På bakgrunn av Det faste byggeutvalgs uttalelse skal Kommisjonen beslutte om den vil offentliggjøre, ikke offentliggjøre, offentliggjøre med begrensning, opprettholde, opprettholde med begrensning eller trekke tilbake henvisningene til de berørte bedømmelsesdokumenter i Den europeiske unions tidende .

  3. Kommisjonen skal underrette organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer om dette og om nødvendig anmode om en revisjon av det berørte bedømmelsesdokumentet.