Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 56 Framgangsmåte for behandling på nasjonalt plan av byggevarer som utgjør en risiko

 1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat har truffet tiltak i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å anta at en byggevare som omfattes av en harmonisert standard eller som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for, ikke oppfyller den angitte ytelse og utgjør en risiko for oppfyllelsen av de grunnleggende krav til byggverk i henhold til denne forordning, skal de foreta en vurdering av den berørte varen som omfattes av de krav som er fastsatt i denne forordning. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene om dette etter behov.

  Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen finner at byggevaren ikke oppfyller kravene i denne forordning, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer egnede korrigerende tiltak for å bringe varen i samsvar med disse kravene, særlig med hensyn til den angitte ytelse, eller trekker varen tilbake fra markedet eller tilbakekaller den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

  Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det teknisk kontrollorganet om dette, dersom et teknisk kontrollorgan er involvert.

  Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer.

 2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakeren å treffe.

 3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte byggevarer som markedsdeltakeren har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.

 4. Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer egnede korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring av byggevaren på deres nasjonale marked eller trekke den tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle den.

  Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om disse tiltakene.

 5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere byggevaren som ikke oppfyller kravene, byggevarens opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet, og de argumenter som den berørte markedsdeltaker har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes

  1. at varen ikke oppfyller den angitte ytelse og/eller ikke oppfyller kravene med hensyn til oppfyllelse av de grunnleggende krav til byggverk fastsatt i denne forordning,

  2. at det er mangler i de harmoniserte tekniske spesifikasjoner eller i den spesifikke tekniske dokumentasjon.

 6. Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet framgangsmåten, skal omgående underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om vedkommende byggevares manglende samsvar samt om eventuelle innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale tiltak.

 7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat med hensyn til den berørte byggevare innen 15 virkedager etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4, skal tiltaket anses som berettiget.

 8. Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til den berørte byggevare, for eksempel at byggevaren trekkes tilbake fra deres marked.