Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 50 Endringer av underretningen

  1. Dersom utpekende myndighet har fastslått eller er blitt underrettet om at et teknisk kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i artikkel 43, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal utpekende myndighet enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake underretningen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. Det skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene, særlig ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter.

  2. Ved tilbaketrekking, begrensing eller midlertidig oppheving av en underretning eller dersom det tekniske kontrollorgan har opphørt med sin virksomhet, skal utpekende medlemsstat treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet teknisk kontrollorgan eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige utpekende myndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmodning.