Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 68 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Imidlertid skal artikkel 3–28, artikkel 36–38, artikkel 56–63, artikkel 65 og 66 og vedlegg I, II, III og V gjelde fra 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2011.

For Europaparlamentet

For Rådet

President

Formann

J. BUZEK

GYŐRI E.

 

__________