Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 62 Tilbakekalling av delegering

  1. Den delegering av myndighet som er nevnt i artikkel 60, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.

  2. Den institusjon som har innledet en intern framgangsmåte for å beslutte om en delegering av myndighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og Kommisjonen om dette innen rimelig tid før endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken delegert myndighet som vil kunne bli tilbakekalt, og mulige årsaker til dette.

  3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet angitt i beslutningen, bringes til opphør. Den skal tre i kraft umiddelbart eller på et senere tidspunkt, som angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende .