Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 2 Definisjoner

I denne forordning menes med

 1. «byggevare» enhver vare og ethvert byggesett som er produsert og bragt i omsetning med sikte på å inngå permanent i byggverk eller deler av byggverk, og hvis ytelse påvirker byggverkets ytelse når det gjelder de grunnleggende krav til byggverket,

 2. «byggesett» en byggevare som bringes i omsetning av en enkelt produsent som en enhet bestående av minst to separate deler som må settes sammen for å skulle inngå i byggverket,

 3. «byggverk» bygg og anlegg,

 4. «vesentlige egenskaper» de egenskaper ved byggevaren som gjelder de grunnleggende krav til byggverk,

 5. «en byggevares ytelse» ytelsen knyttet til de relevante vesentlige egenskaper uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse,

 6. «nivå» resultatet av en vurdering av en byggevares ytelse med hensyn til dens vesentlige egenskaper, uttrykt som en tallverdi,

 7. «klasse» en rekke nivåer, avgrenset ved en laveste og høyeste verdi for en byggevares ytelse,

 8. «terskelnivå» laveste eller høyeste ytelsesnivå med hensyn til vesentlig egenskap ved en byggevare,

 9. «produkttype» et sett representative ytelsesnivåer eller klasser for en byggevare med hensyn til dens vesentlige egenskaper, som produseres ved bruk av en gitt kombinasjon av råmaterialer eller andre elementer i en bestemt produksjonsprosess,

 10. «harmoniserte tekniske spesifikasjoner» harmoniserte standarder og europeiske bedømmelsesdokumenter,

 11. «harmonisert standard» en standard vedtatt av et av de europeiske standardiseringsorganer oppført i vedlegg I til direktiv 98/34/EF på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv,

 12. «europeisk bedømmelsesdokument» et dokument vedtatt av organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer med sikte på utstedelse av europeiske tekniske bedømmelser,

 13. «europeisk teknisk bedømmelse» en dokumentert bedømmelser av en byggevares ytelse med hensyn til vesentlige egenskaper i samsvar med relevant europeisk bedømmelsesdokument,

 14. «tilsiktet bruk» den tilsiktede bruk av byggevaren som angitt i den aktuelle harmoniserte tekniske spesifikasjonen,

 15. «spesifikk teknisk dokumentasjon» dokumentasjon som viser at metoder innenfor det aktuelle systemet for vurdering og verifisering av ytelse er erstattet med andre metoder, under forutsetning av at resultatene som oppnås med disse metodene tilsvarer resultatene som oppnås med prøvingsmetodene i den aktuelle harmoniserte standarden.

 16. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver leveranse av en byggevare for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten vederlag,

 17. «bringe i omsetning» gjøre byggevaren tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang,

 18. «markedsdeltaker» produsent, importør, distributør eller deres representant,

 19. «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer en byggevare eller får en slik vare utviklet eller produsert, og som markedsfører denne varen under sitt navn eller varemerke,

 20. «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet,

 21. «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer i omsetning en byggevare fra en tredjestat i forhold til Unionsmarkedet,

 22. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver,

 23. «tilbaketrekking» ethvert tiltak som tar sikte på å hindre at en byggevare i forsyningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet,

 24. «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av en byggevare som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren,

 25. «akkreditering» den betydning som er gitt i forordning (EF) nr. 765/2008,

 26. «produksjonskontroll i fabrikk» dokumentert løpende permanent og intern kontroll av produksjonen i en fabrikk, i samsvar med relevante harmoniserte tekniske spesifikasjoner,

 27. «svært lite foretak» et svært lite foretak som definert i kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter( [1] ),

 28. «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene som en byggevare gjennomgår fra det anskaffes som råvare eller bearbeiding fra naturressurser, og til det deponeres.

( [1] ) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.