Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg III Ytelseserklæring

Nr.

1.Varetypens unike identifikasjonskode:

2.Tilsiktet bruksområde:

3.Produsent:

4. Autorisert representant:

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

6a.Harmoniseret produktstandard:

Teknisk(e) kontrollorgan:

6b. Europeisk bedømmelsesdokument:

Europeisk teknisk bedømmelse:

Teknisk bedømmelsesorgan:

Tekniske kontrollorgan:

7. Angitte ytelser:

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

[ Sted ]

[ dato ]

[ Navn ]

[ Underskrift ]