Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 12 Representanter

  1. En produsent med skriftlig fullmakt kan utpeke en representant.

    Utarbeidelsen av teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt.

  2. En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten. Fullmakten skal gi representanten mulighet til å utføre minst følgende oppgaver:

    1. oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjon og stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 2,

    2. på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne myndighet alle opplysninger og all dokumentasjon som er nødvendig for å vise at byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen eller overholder andre gjeldende krav i denne forordning,

    3. på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med byggevarer som omfattes av representantens fullmakt.