Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 60 Delegerte rettsakter

For å nå målene i denne forordning, særlig for å fjerne og unngå restriksjoner på tilgjengeliggjøringen av byggevarer på markedet, skal følgende saker delegeres til Kommisjonen i samsvar med artikkel 61, og med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 62 og 63:

 1. fastsettelse der det er relevant, av vesentlige egenskaper eller terskelnivåer for særskilte grupper av byggevarer der produsenten i henhold til artikkel 3–6 i forbindelse med den tilsiktede bruken uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse skal angi ytelsen for produsentens vare når den bringes i omsetning,

 2. vilkårene for når en ytelseserklæring kan behandles elektronisk slik at den kan gjøres tilgjengelig på et nettsted i samsvar med artikkel 7,

 3. endring av den periode der produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjon og ytelseserklæringen etter at byggevaren er  bragt i omsetning, i samsvar med artikkel 11, på grunnlag av forventet levetid eller rolle i byggverket,

 4. endring av vedlegg II og om nødvendig vedtakelse av utfyllende saksbehandlingsregler i henhold til artikkel 19 nr. 3 for å sikre overholdelse av prinsippene i artikkel 20 eller den praktiske anvendelse av framgangsmåtene i artikkel 21,

 5. vedtakelse av vedlegg II, tabell 1 i vedlegg IV og vedlegg V for å ta hensyn til de tekniske framskritt,

 6. fastsettelse og tilpasning av ytelsesklasser for å ta hensyn til de tekniske framskritt i samsvar med artikkel 27 nr. 1,

 7. vilkårene for når en byggevare skal anses å oppfylle et visst ytelsesnivå eller ytelsesklasse uten prøving eller uten ytterligere prøving i samsvar med artikkel 27 nr. 5, forutsatt at dette ikke medfører at oppfyllelsen av de grunnleggende krav til byggverk settes i fare,

 8. vedtakelse, fastsettelse og revisjon av systemene for vurdering og verifikasjon av ytelse i samsvar med artikkel 28 med hensyn til en gitt vare eller varegruppe eller en gitt vesentlig egenskap, og i samsvar med

  1. den betydning som denne vare eller disse vesentlige egenskaper har når det gjelder de grunnleggende krav til byggverk,

  2. varens art,

  3. virkningen av variasjoner i en byggevarens vesentlige egenskaper under dens forventede levetid, og

  4. risikoen for at feil oppstår ved produksjon av varen.