Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 61 Utøvelse av delegeringen

  1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som nevnt i artikkel 60, skal overføres til Kommisjonen for en periode på fem år fra 24. april 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport med hensyn til den delegerte myndighet minst seks måneder før utløpet av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal automatisk forlenges for perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet kaller den tilbake i samsvar med artikkel 62.

  2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette.

  3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter overføres til Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 62 og 63.