Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 47 Søknad om utpeking

  1. For å få godkjenning til å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse, skal et organ sende inn en søknad om utpeking til utpekende myndighet i den medlemsstat der organet er etablert.

  2. Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den virksomhet som skal gjennomføres, de framgangsmåter for vurdering og/eller verifisering som organet hevder å være kvalifisert for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som bekrefter at organet oppfyller kravene i artikkel 43.

  3. Dersom det berørte organ ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi utpekende myndighet den dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og regelmessig overvåke at organet oppfyller kravene i artikkel 43.