Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 48 Framgangsmåte for utpeking

 1. Utpekende myndighet kan bare utpeke organer som har oppfylt kravene i artikkel 43.

 2. De skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstater særlig ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter.

  For de tilfeller som er angitt i nr. 3 i vedlegg V, som det ikke finnes hensiktsmessig elektronisk verktøy for, skal en papirkopi av underretningen unntaksvis aksepteres.

 3. Underretningen skal inneholde fullstendige opplysninger om de funksjoner som skal utføres, en henvisning til relevant harmonisert teknisk spesifikasjon og, når det gjelder systemet fastsatt i vedlegg V, de vesentlige egenskaper som organet er godkjent for.

  Henvisning til den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon kreves imidlertid ikke for tilfellene angitt i nr. 3 i vedlegg V.

 4. Dersom en utpeking ikke bygger på et akkrediteringsbevis som nevnt i artikkel 47 nr. 2, skal utpekende myndighet gi Kommisjonen og de øvrige medlemsstater all dokumentasjon som bekrefter det teknisk kontrollorgans kompetanse og de ordninger som er innført for å sikre at organet overvåkes regelmessig, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 43.

 5. Vedkommende organ kan utøve virksomhet som teknisk kontrollorgan bare dersom Kommisjonen eller de øvrige medlemsstater ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en underretning basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder for en underretning som ikke er basert på slikt bevis.

  Bare et slikt organ skal anses som et teknisk kontrollorgan i henhold til denne forordning.

 6. Kommisjonen og de øvrige medlemsstater skal underrettes om eventuelle senere relevante endringer av underretningen.