Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 26 Europeisk teknisk bedømmelse

  1. Den europeiske tekniske bedømmelsen skal utstedes av et teknisk bedømmelsesorgan på anmodning fra produsenten på grunnlag av et europeisk bedømmelsesdokument utarbeidet i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 og vedlegg II.

    Forutsatt at det foreligger et europeisk bedømmelsesdokument, kan en europeisk teknisk bedømmelse utstedes selv om det er utstedt et mandat til en harmonisert standard. En slik utstedelse skal være mulig fram til sameksistensperiodens begynnelse som fastsatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 17 nr. 5.

  2. Den europeiske tekniske bedømmelsen skal inneholde den ytelse som skal angis, uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse, med hensyn til de vesentlige egenskaper som er avtalt med produsenten og det tekniske bedømmelsesorganet som mottar anmodningen om en europeisk teknisk bedømmelse for den angitte tilsiktede bruken, og tekniske enkeltheter som er nødvendige for å gjennomføre systemet for vurdering og verifikasjon av ytelse.

  3. For å sikre en ensartet gjennomføring av denne artikkel skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 64 nr. 2.