Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 21 Forpliktelser for det tekniske bedømmelsesorgan som mottar en anmodning om en europeisk teknisk bedømmelse

  1. Det tekniske bedømmelsesorgan som mottar en anmodning om en europeisk teknisk bedømmelse, skal underrette produsenten om hvorvidt byggevaren omfattes i sin helhet eller delvis av en harmonisert teknisk bedømmelse, som følger:

    1. dersom varen omfattes i sin helhet av en harmonisert standard, skal det tekniske bedømmelsesorgan underrette produsenten om at det i henhold til artikkel 19 nr. 1 ikke kan utstedes en europeisk teknisk bedømmelse,

    2. dersom varen omfattes i sin helhet av et europeisk bedømmelsesdokument, skal det tekniske bedømmelsesorgan underrette produsenten om at et slikt dokument skal brukes som grunnlag for den europeiske tekniske bedømmelsen som skal utstedes,

    3. dersom varen ikke omfattes, eller ikke omfattes i sin helhet, av en harmonisert teknisk spesifikasjon, skal det tekniske bedømmelsesorgan anvende framgangsmåtene fastsatt i vedlegg II eller framgangsmåtene fastsatt i samsvar med artikkel 19 nr. 3.

  2. I tilfellene nevnt i bokstav b) og c) i nr. 1, skal det tekniske bedømmelsesorgan underrette organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer og Kommisjonen om innholdet i anmodningen og om henvisningen til en relevant kommisjonsbeslutning for den vurdering og verifikasjon av ytelse som det tekniske bedømmelsesorgan har til hensikt å anvende for nevnte vare, eller om at en slik kommisjonsbeslutning ikke finnes.

  3. Dersom Kommisjonen anser at det ikke finnes en hensiktsmessig beslutning om vurdering og verifikasjon av ytelse for byggevaren, skal artikkel 28 komme til anvendelse.