Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 11 Produsentenes forpliktelser

 1. Produsentene skal utarbeide en ytelseserklæring i samsvar med artikkel 4 og 6 og påføre CE-merkingen i samsvar med artikkel 8 og 9.

  Som grunnlag for ytelseserklæringen skal produsentene utarbeide teknisk dokumentasjon som beskriver alle relevante elementer knyttet til det påkrevde systemet for vurdering og verifisering av ytelse.

 2. Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og ytelseserklæringen i ti år etter at byggevaren er bragt i omsetning.

  Der dette er hensiktsmessig, kan Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 endre denne perioden for grupper av byggevarer på grunnlag av byggevarens forventede levetid eller betydning i byggverket.

 3. Produsentene skal sikre at framgangsmåter er på plass for å sikre at serieproduksjon opprettholder den angitte ytelsen. Det skal tas behørig hensyn til endringer i produkttype og i de relevante harmoniserte tekniske standarder.

  Når det anses som hensiktsmessig for å sikre nøyaktigheten, påliteligheten og konsistensen av en byggevares angitte ytelse, skal produsentene foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som er bragt i omsetning eller gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om nødvendig føre register over klager, varer som ikke oppfyller kravene og tilbakekallinger av varer samt holde distributørene orientert om denne overvåkingen.

 4. Produsentene skal påse at deres byggevarer har et type‑, parti‑ eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere det, eller, dersom byggevarens størrelse eller art ikke tillater dette, at de nødvendige opplysninger gis på emballasjen eller i et dokument som følger med byggevaren.

 5. Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på byggevaren eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med byggevaren. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes.

 6. Når produsentene gjør en byggevare tilgjengelig på markedet, skal de sikre at varen ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av vedkommende medlemsstat som brukerne lett kan forstå.

 7. Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en byggevare som de har bragt i omsetning, ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke overholder andre gjeldende krav i denne forordning, skal umiddelbart treffe de nødvendig korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i samsvar med lovgivningen eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom varen utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort varen tilgjengelig, og gi nærmere opplysninger særlig om byggevarens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

 8. Produsentene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og overholder andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med byggevarer de har  bragt i omsetning.