Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

IV Løfteinnretning og varmtvannskjel

§ 16. Løfteinnretning

 • Innledning til veiledning § 16

  Bestemmelsen gjelder for permanente løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortauer og trappeheiser, i henhold til Norsk Standard NS-EN 81-serien og NS-EN 115 serien. Bestemmelsen gjelder også løfteinnretninger utenfor bygninger. Bestemmelsen gjelder ikke for heiser og sikkerhetskomponenter for heiser. Disse produktene er regulert av en egen forskrift, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

Bestemmelsen gjelder for permanente løfteinnretninger som løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser i byggverk med unntak av løfteinnretninger som del av en produksjonsprosess. Følgende krav gjelder:

a. Løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser skal tilfredsstille Maskindirektivet.

 • Veiledning til bokstav a

  Maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF) er gjeldende direktiv for løfteinnretninger, unntatt heiser slik det er definert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser. Løfteinnretninger etter maskindirektivet skal CE-merkes og det skal foreligge en EU samsvarserklæring fra produsenten. Løfteinnretninger som er omfattet av denne bestemmelsen er løfteplattform, trappeheis, rulletrapp og rullende fortau..

b. Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal samsvarsvurdering utføres av teknisk kontrollorgan. Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante sikkerhetskrav i direktivet.

 • Veiledning til bokstav b

  For enkeltheter om kontrollprosessen og prosedyrene for samsvarsvurdering som betingelse for CE-merking henvises til forskrift om maskiner og maskindirektivet.

Endringshistorikk § 16

 • 27.10.16 Til bokstav a og bokstav b. Presiseringer som ved en inkurie ikke kom med i revisjonen. Se veiledningen slik den var før endringen
 • 20.04.16 Forskriftens § 16 og § 18 endret. Veiledningsteksten til de to paragrafene også endret.