Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

IV Løfteinnretning og varmtvannskjel

§ 16. Løfteinnretning

Bestemmelsen gjelder for permanente løfteinnretninger som løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser i byggverk med unntak av løfteinnretninger som del av en produksjonsprosess. Følgende krav gjelder:

a. Løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser skal tilfredsstille Maskindirektivet.

b. Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal samsvarsvurdering utføres av teknisk kontrollorgan. Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante sikkerhetskrav i direktivet.

Endringshistorikk § 16

  • 27.10.16 Til bokstav a og bokstav b. Presiseringer som ved en inkurie ikke kom med i revisjonen. Se veiledningen slik den var før endringen
  • 20.04.16 Forskriftens § 16 og § 18 endret. Veiledningsteksten til de to paragrafene også endret.