Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg IV Produktområder og krav til tekniske bedømmelsesorganer

Tabell 1 — Produktområder

OMRÅDE-KODE

PRODUKTOMRÅDE

1

Prefabrikkerte betong- og lettbetongprodukter

2

Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag

3

Membraner til tetting mot vann- , fukt og dampgjennomgang

4

Isolasjonsprodukter. Sammensatte isolasjonssystemer

5

Konstruksjonslagre og bolteforbindelser til bærende konstruksjoner

6

Skorsteiner, avtrekkskanaler og tilhørende produkter

7

Gipsbaserte produkter

8

Geotekstiler, geomembraner og tilhørende produkter

9

Fasadesystemer og kledninger

10

Brannsloknings- og brannvarslingsprodukter

11

Sanitærprodukter

12

Veitrafikkprodukter

13

Trebaserte konstruksjonsprodukter og elementer

14

Trebaserte plater

15

Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler

16

Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner

17

Mur- og murverksprodukter

18

Produkter til avløps- og overflatevann

19

Golvprodukter

20

Metallbaserte konstruksjonsprodukter

21

Vegg- og himlingsoverflater. Innvendige veggsystemer

22

Taktekning, takvinduer, systemer og supplerende takprodukter

23

Veibyggingsprodukter

24

Tilslags- og fyllmaterialer

25

Konstruksjonslim

26

Tilsettingsprodukter til betong og mørtel

27

Ildsteder og produkter til romoppvarming

28

Rør, beholdere og produkter uten kontakt med drikkevann

29

Byggevarer i kontakt med drikkevann

30

Glass og glassprodukter

31

Sterk- og svakstrømskabler

32

Fugetettingsprodukter

33

Festemidler

34

Sammensatte byggesystemer, prefabrikkerte bygningselementer og -moduler

35

Brannbeskyttende og brannhemmende produkter

Tabell 2 — Krav til tekniske bedømmelsesorganer

Kompetanse

Beskrivelse av kompetanse

Krav

1. Analysere risikoer

Identifisere eventuelle risikoer og fordeler ved å bruke nyskapende byggevarer dersom det ikke finnes etablerte/konsoliderte tekniske opplysninger om deres ytelse når de er installert i byggverk.

Et teknisk bedømmelsesorgan skal være opprettet i henhold til nasjonal lovgivning og være en juridisk person. Det skal være uavhengig av de berørte parter og eventuelle særinteresser.

I tillegg skal et teknisk bedømmelsesorgan ha personale med

a) objektiv innstilling og solid faglig dømmekraft,

b) inngående kunnskap om bestemmelser i regelverket og andre krav som gjelder i den medlemsstat der organet er utpekt, innen de produktområder organet skal utpekes for,

c) en generell innsikt i byggepraksis og detaljert teknisk fagkunnskap om de produktområder organet skal utpekes for,

d) detaljert kunnskap om særskilte risiko i byggeprosessen og tekniske aspekter i den forbindelse,

e) detaljert kunnskap om eksisterende harmoniserte standarder og prøvingsmetoder innen de produktområder organet skal utpekes for,

f) tilstrekkelige språkferdigheter.

Godtgjøringen til et tekniske bedømmelsesorgans personale skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.

2. Fastsette tekniske kriterier

Omsette resultatet av risikoanalysen i tekniske kriterier for å evaluere byggevarenes virkemåte og ytelse med hensyn til oppfyllelsen av gjeldende nasjonale krav,

bidra med de tekniske opplysninger som trengs av partene som deltar i byggeprosessen som potensielle brukere av byggevarene (produsenter,rådgivere, entreprenører, installatører).

3. Fastsette bedømmelsesmetoder

Utvikle og validere hensiktsmessige metoder (prøvinger eller beregninger) for å vurdere ytelsen ved byggevarers vesentlige egenskaper i forhold til det nåværende utviklingstrinn i teknikken.

4. Fastsette særskilt produksjons-kontroll i fabrikk

Forstå og evaluere produksjonsprosessen for den særskilte varen for å identifisere hensiktsmessige tiltak som vil sikre konsistent produktytelse gjennom hele produksjonsprosessen.

Et teknisk bedømmelsesorgan skal ha personale med tilstrekkelig kunnskap om forholdet mellom produksjonsprosesser og produktegenskaper i forbindelse med produksjonskontroll i fabrikk.

5. Vurdere varen

Bedømme ytelsen med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper mot harmoniserte kriterier ved bruk av harmoniserte metoder.

I tillegg til kravene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal et teknisk bedømmelsesorgan ha tilgang til nødvendige midler og utstyr for å vurdere ytelsen i forhold til byggevarers vesentlige egenskaper innen de produktområder det er utpekt for.

6. Generell ledelse

Sikre konsekvens, pålitelighet, objektivitet og sporbarhet ved konsistent anvendelse av hensiktsmessige styringsmetoder.

Et teknisk bedømmelsesorgan skal ha

a) dokumentert erfaring med overholdelse av god administrativ atferd,

b) en politikk og støttende framgangsmåter for å sikre at følsomme opplysninger behandles fortrolig innad i det tekniske bedømmelsesorgan og hos alle dets partnere,

c) et dokumentstyringssystem for å sikre registrering, sporbarhet, vedlikehold og arkivering av alle relevante dokumenter,

d) en ordning for intern revisjon og ledelsens gjennomgåelse for å sikre regelmessig overvåking av at egnede ledelsesmetoder følges,

e) en framgangsmåte for å håndtere innsigelser og klager på en objektiv måte.