Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 53 Tekniske kontrollorganers opplysningsplikt

  1. De teknisk kontrollorgan skal underrette utpekende myndigheten om

    1. alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake,

    2. alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for underretning,

    3. alle anmodninger om opplysninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene med hensyn til vurdering og/eller verifikasjon av ytelse som er utført,

    4. på anmodning, tredjemannsoppgaver i samsvar med systemene for vurdering og verifikasjon av ytelse som er utført innenfor rammen av underretningen, og all annen virksomhet som er utøvd, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

  2. Tekniske kontrollorganer skal gi de øvrige organer som er meldt i henhold til denne forordning og som utøver tilsvarende tredjemannsoppgaver i samsvar med systemene for vurdering og verifisering av ytelse, og for byggevarer som omfattes av samme harmoniserte tekniske spesifikasjon, relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater fra disse vurderinger og/eller verifiseringer.