Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 29 Utpeking, overvåking og evaluering av tekniske bedømmelsesorganer

  1. Medlemsstatene kan utpeke tekniske bedømmelsesorganer på sine territorier, særlig for ett eller flere av produktområdene nevnt i tabell 1 i vedlegg IV.

    De medlemsstater som har utpekt et teknisk bedømmelsesorgan, skal meddele de øvrige medlemsstater og Kommisjonen dets navn og adresse samt hvilke produktområder nevnte tekniske bedømmelsesorgan er utpekt for.

  2. Kommisjonen skal gjøre listen over tekniske bedømmelsesorganer allment tilgjengelig i elektronisk form med angivelse av hvilke produktområder de er utpekt for, og skal bestrebe seg på å sikre høyest mulig grad av innsyn.

    Kommisjonen skal gjøre eventuelle ajourføringer av denne listen offentlig tilgjengelig.

  3. Medlemsstatene skal overvåke virksomheten i og kompetansen til de tekniske bedømmelsesorganer som de har utpekt, og evaluere dem i forhold til kravene i tabell 2 i vedlegg IV.

    Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine nasjonale framgangsmåter for utpeking av tekniske bedømmelsesorganer, om overvåkingen av deres virksomhet og kompetanse og om eventuelle andre endringer i disse opplysninger.

  4. Kommisjonen skal vedta retningslinjer for gjennomføring av evalueringen av tekniske bedømmelsesorganer, etter samråd med Det faste byggeutvalg.