Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 19 Europeisk bedømmelsesdokument

  1. Etter anmodning om en europeisk teknisk bedømmelse fra en produsent skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer utarbeide og vedta et europeisk bedømmelsesdokument for alle byggevarer som ikke omfattes av eller ikke omfattes fullt ut av en harmonisert standard, og hvis ytelse med hensyn til de vesentlige egenskaper ikke kan vurderes fullt ut i henhold til en eksisterende harmonisert standard, blant annet fordi

    1. varen ikke omfattes av noen gjeldende harmonisert standard,

    2. vurderingsmetoden som beskrives i den harmoniserte standard, ikke egner seg for minst én av byggevarens vesentlige egenskaper,

    3. den harmoniserte standard ikke gir noen vurderingsmetode med hensyn til minst én av varens vesentlig egenskaper.

  2. Framgangsmåten for vedtakelse av det europeiske bedømmelsesdokumentet skal overholde prinsippene fastsatt i artikkel 20 og skal overholde artikkel 21 i vedlegg II.

  3. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 for å endre vedlegg II og fastsette utfyllende saksbehandlingsregler for utarbeidelse og vedtakelse av et europeisk bedømmelsesdokument.

  4. Der dette er hensiktsmessig, skal Kommisjonen, etter å ha hørt Det faste byggeutvalg, bruke eksisterende europeiske bedømmelsesdokumenter som grunnlag for de mandater den utsteder i henhold til artikkel 17 nr. 1, med sikte på å utarbeide harmoniserte standarder med hensyn til varene nevnt i nr. 1.