Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 10 Kontaktpunkter for byggevarer

  1. Medlemsstatene skal utpeke kontaktpunkter for byggevarer i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 764/2008.

  2. Artikkel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 764/2008 skal gjelde for kontaktpunkter for byggevarer.

  3. Når det gjelder oppgavene angitt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 764/2008, skal hver enkelt medlemsstat sikre at kontaktpunkter for byggevarer legger fram tydelige og lett forståelige opplysninger om de bestemmelser som gjelder på dens territorium for å oppfylle de grunnleggende krav til byggverk som gjelder for den tilsiktede bruk av den enkelte byggevare, som fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav e) i denne forordning.

  4. Kontaktpunkter for byggevarer skal kunne utføre sine funksjoner uten at det oppstår interessekonflikter, særlig når det gjelder framgangsmåtene for å oppnå CE-merking.