Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 42 Medlemsstatenes opplysningsplikt

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine nasjonale framgangsmåter for vurdering og utpeking av de organer som skal ha myndighet til å gjennomføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse og kontroll med de tekniske kontrollorganer samt av eventuelle endringer.

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysninger.