Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

II Krav til byggevarer som er CE-merket

§ 3a. Gjennomføring av delegerte rettsakter av teknisk karakter

EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI

- nr. 1zzk (forordning (EU) 2017/959) om ytelsesklassifisering av varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med hensyn til horisontal setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1

- nr. 1zzl (forordning (EU) 2017/1475) om ytelsesklassifisering av takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304

- nr. 2r (forordning (EU) nr. 1291/2014) om klassifisering uten prøving av brannmotstand til trebaserte paneler omfattet av EN 13986, samt trepaneler, og kledninger av heltre omfattet av EN 14915, for anvendelse i vegg- eller takkledning

- nr. 2s (forordning (EU) nr. 1292/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til visse ubehandlede gulvbelegg omfattet av EN 14342

- nr. 2t (forordning (EU) nr. 1293/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til metallekter, forsterkningsribber for innendørs puss omfattet av EN 13658-1 og utendørs råpuss omfattet av EN 13658-2, og metallekter og karakteristiske profiler omfattet av EN 14353 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

- nr. 2u (forordning (EU) 2017/1227) om vilkåra for klassifisering utan prøving av limtre og limt laminert heiltre som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og fingerskøytte konstruksjonstre som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, med omsyn til brannpåverknaden deira, og om endring av vedtak 2005/610/EF

- nr. 2v (forordning (EU) 2017/1228) om vilkåra for klassifisering utan prøving av utvendig og innvendig puss som er basert på organiske bindemiddel og omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, med omsyn til brannpåverknaden deira

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.