Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 37 Svært små foretaks bruk av forenklede framgangsmåter

Svært små foretak som produserer byggevarer som omfattes av en harmonisert standard, kan erstatte bestemmelsen av produkttype på grunnlag av typeprøving for de aktuelle systemene 3 og 4 som fastsatt i vedlegg V, ved å bruke andre metoder enn dem som er inntatt i den aktuelle harmoniserte standarden. Disse produsentene kan også behandle byggevarer som system 3 gjelder for, i samsvar med bestemmelsene for system 4. Dersom en produsent bruker disse forenklede framgangsmåtene, skal vedkommende vise at byggevaren oppfyller de aktuelle kravene i form av en spesifikk teknisk dokumentasjon og skal vise at de anvendte framgangsmåtene tilsvarer framgangsmåtene fastsatt i de harmoniserte standarder.