Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

5. Byggevarens vesentlige egenskaper

Alle byggevarer har egenskaper som har innvirkning på grunnleggende krav til byggverk (vesentlige egenskaper). Betongelementer skal blant annet bidra til å oppfylle krav til byggverkets bæreevne. Et vindu skal være luft- og regntett, og ha en viss varmtransmisjonsmotstand for å sikre energieffektive bygninger. Baderomspaneler skal være vanntette, og beholde bestandighet mot temperatur, vann og alkalitet for å unngå fuktskader og sikre et godt inneklima og dermed oppfyllelse av det tredje grunnleggende kravet til byggverk, som tar hensyn til hygiene, helse og miljø. Dette er klare eksempler på byggevarers vesentlige egenskaper. Det er disse egenskapene som produsenten skal angi når byggevarer markedsføres eller omsettes.

Jo flere egenskaper en produsent har angitt, jo lettere kan brukerne vurdere byggevaren før bruk i norske byggverk. Det er imidlertid ikke påkrevd at produsenter angir alle byggevarens egenskaper. Produsenter kan omsette en byggevare på EØS-markedet så fremt én egenskap er angitt. En egenskap må imidlertid alltid være angitt for å unngå tomme ytelseserklæringer. For de egenskapene der produsentene ikke angir noen ytelser, skal produsentene skrive "NPD" (No Performance Determined) eller ”IYA” (ingen ytelse angitt).

Produsenter er imidlertid forpliktet til å oppgi egenskapene som uttrykkes i klasser eller som terskelnivåer i harmoniserte produktstandarder eller i europeiske bedømmelsesdokumenter.

Produsenter skal i tillegg også oppgi egenskapene der TEK10 setter krav til byggevarens egenskaper.

TEK10 setter for eksempel krav til brannmotstand for dører i rømningsveier. Produsent kan derfor ikke skrive NPD (eller IYA) for denne egenskapen. For vinduer (som dekkes av dekket av NS-EN 14351) uttrykkes bæreevnen til sikkerhetsinnretninger i form av terskelnivåer. Produsent må derfor oppgi denne egenskapen i produktdokumentasjonen (jf. byggevareforordningen artikkel 6 nr. 3).

Henvisninger