Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 45 Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

  1. Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med tredjemannsoppgavene i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 43, og underrette utpekende myndighet om dette.

  2. Det teknisk kontrollorgan skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

  3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

  4. Det teknisk kontrollorgan skal kunne stille til rådighet for utpekende myndighet de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg V.