Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 8 Allmenne prinsipper og bruken av CE-merking

 1. De allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 skal gjelde for CE-merkingen.

 2. CE-merkingen skal påføres de byggevarer som produsenten har utarbeidet en ytelseserklæring for i samsvar med artikkel 4 og 6.

  Dersom produsenten ikke har utarbeidet en ytelseserklæring i samsvar med artikkel 4 og 6, skal CE-merking ikke påføres.

  Ved å påføre eller få CE-merkingen påført viser produsentene at de tar ansvar for at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen, og overholder alle gjeldende krav fastsatt i denne forordning og i andre relevante harmoniseringsregelverk i Unionen om påføring av CE-merking.

  Reglene for påføring av CE-merkingen i andre relevante harmoniseringsregelverk i Unionen skal gjelde uten hensyn til dette nummer.

 3. For alle byggevarer som omfattes av en harmonisert standard, eller som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for, skal CE-merkingen være den eneste merkingen som attesterer at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen med hensyn til de vesentlige egenskaper som omfattes av nevnte harmoniserte standard eller den europeiske tekniske bedømmelsen.

  Medlemsstatene skal i den forbindelse ikke innføre noen andre henvisninger enn CE-merkingen og skal tilbakekalle alle henvisninger i nasjonale tiltak til en merking som attesterer samsvar med den angitte ytelsen med hensyn til de vesentlige egenskaper som omfattes av en harmonisert standard.

 4. En medlemsstat skal ikke forby eller hindre at CE-merkede byggevarer gjøres tilgjengelig på markedet eller brukes på dens territorium eller under dens ansvar, når de angitte ytelser tilsvarer kravene for slik bruk i nevnte medlemsstat.

 5. En medlemsstat skal sikre at bruken av byggevarer som bærer CE-merking, ikke hindres av regler eller vilkår som pålegges av offentlige organer eller av private organisasjoner som fungerer som et offentlige foretak eller et offentlig organ på grunnlag av en monopolsituasjon eller under et offentlig mandat, når de angitte ytelser tilsvarer kravene til slik bruk i nevnte medlemsstat.

 6. Metodene som brukes av medlemsstatene i deres krav til byggverk, samt andre nasjonale regler som gjelder byggevarers vesentlige egenskaper, skal være i overensstemmelse med harmoniserte standarder.