Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 31 Samordning av tekniske bedømmelsesorganer

 1. De tekniske bedømmelsesorganer skal opprette en organisasjon for teknisk bedømmelse.

 2. Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal betraktes som et organ som arbeider for mål av allmenn europeisk interesse i henhold til artikkel 162 i kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( [1] ).

 3. De felles målene for samarbeidet og de administrative og finansielle vilkårene med hensyn til de tilskudd som tildeles organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer, kan fastsettes i en rammeavtale om partnerskap som skal undertegnes av Kommisjonen og organisasjonen, i samsvar med rådsforordning (EC, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett( [2] ) (finansreglementet) og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. Europaparlamentet og Rådet skal underrettes om inngåelsen av en slik avtale.

 4. Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal minst utføre følgende oppgaver:

  1. organisere samordningen av tekniske bedømmelsesorganer og ved behov sikre samarbeid og samråd med andre berørte parter,

  2. sikre at eksemplene på beste praksis utveksles mellom de tekniske bedømmelsesorganer for å fremme effektiviteten og yte industrien bedre service,

  3. samordne anvendelsen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 21 og vedlegg II og yte nødvendig støtte for dette formål,

  4. utarbeide og vedta europeiske bedømmelsesdokumenter,

  5. underrette Kommisjonen om alle spørsmål vedrørende utarbeidelsen av europeiske bedømmelsesdokumenter og alle aspekter knyttet til tolkingen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 21 og vedlegg II og foreslå forbedringer for Kommisjonen på grunnlag av de erfaringer som er gjort,

  6. meddele eventuelle merknader vedrørende et teknisk bedømmelsesorgan som ikke utfører sine oppgaver i samsvar med framgangsmåtene i artikkel 21 og vedlegg II til Kommisjonen og den medlemsstat som har utpekt det tekniske bedømmelsesorgan,

  7. sikre at vedtatte europeiske bedømmelsesdokumenter og henvisninger til europeiske tekniske bedømmelser er offentlig tilgjengelige.

   Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal ha et sekretariat for å utføre disse oppgaver.

 5. Medlemsstatene skal sikre at de tekniske bedømmelsesorganer bidrar med finansielle og menneskelige ressurser til organiseringen av tekniske bedømmelsesorganer.

( [1] ) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1.

( [2] ) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.