Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 14 Distributørenes forpliktelser

  1. Når distributørene gjør en byggevare tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til gjeldende krav i denne forordning.

  2. Før distributører gjør en byggevare tilgjengelig på markedet skal de sikre at varen om nødvendig er påført CE-merkingen og ledsages av de nødvendige dokumenter i henhold til denne forordning og av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av vedkommende medlemsstat som brukerne lett kan forstå. Distributørene skal også påse at produsenten og importøren overholder kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 11 nr. 4 og 5 og artikkel 13 nr. 3.

    Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at byggevaren ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke overholder andre gjeldende krav i denne forordning, skal distributøren ikke gjøre byggevaren tilgjengelig på markedet før den er i samsvar med den medfølgende ytelseserklæringen og oppfyller øvrige gjeldende krav i denne forordning eller før ytelseserklæringen er korrigert. Dersom varen utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren og markedstilsynsmyndighetene om dette.

  3. Distributøren skal sørge for at lagrings- eller transportvilkårene for byggevarer som de har ansvar for, ikke setter deres samsvar med ytelseserklæringen eller overholdelse av andre gjeldende krav i denne forordning, i fare.

  4. Distributører som anser eller har grunn til å tro at en byggevare som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke overholder andre gjeldende krav i denne forordning, skal treffe de nødvendig korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i samsvar med lovgivningen eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den, alt etter som. Dersom byggevaren utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort varen tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om varens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

  5. Distributørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og overholder andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med byggevarer de har gjort tilgjengelig på markedet.