Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 43 Krav til tekniske kontrollorganer

 1. Med sikte på utpeking skal et teknisk kontrollorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11.

 2. Et teknisk kontrollorgan skal opprettes i henhold til nasjonal lovgivning og være en juridisk person.

 3. Et teknisk kontrollorgan skal være et tredjemannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller byggevaren det vurderer.

  Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i utvikling, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av byggevarer som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter.

 4. Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personellet som har ansvar for å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse, skal ikke være utvikler, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder av byggevarene det vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse parter. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte varer som er nødvendige for det teknisk kontrollorgans virksomhet eller bruk av slike varer for personlige formål.

  Et teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og personellet som har ansvar for å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse, skal ikke være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruksjon, omsetning, installasjon, bruk eller vedlikehold av disse byggevarer, eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den virksomheten de er utpekt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

  Et teknisk kontrollorgan skal sikre at dets datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i sin vurderings- og/eller verifiseringsvirksomhet.

 5. Et teknisk kontrollorgan og dets personell skal utøve tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse med den høyeste grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres vurderings- og/eller verifiseringsvirksomhet, særlig når det gjelder personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten.

 6. Et teknisk kontrollorgan skal kunne utføre alle de tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse som er tillagt det i henhold til vedlegg V, og som det er utpekt for, uansett om disse oppgaver utføres av teknisk kontrollorgan selv eller på dets vegne og under dets ansvar.

  For hvert system for vurdering og verifikasjon av ytelse og for hver art eller kategori av byggevarer, vesentlige egenskaper og oppgaver det er utpekt for, skal teknisk kontrollorgan til enhver tid ha tilgang til

  1. nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og hensiktsmessig erfaring til å utføre tredjemannsoppgavene i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse,

  2. den nødvendige beskrivelse av framgangsmåter som ytelsesvurderingen skal utføres i henhold til, og som sikrer innsyn og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. Det skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som teknisk kontrollorgan og annen virksomhet,

  3. nødvendige framgangsmåter for utføre virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten med den aktuelle varens teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

   Et teknisk kontrollorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgaver som det er utpekt for, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg.

 7. Det personell som har ansvar for å utføre den virksomhet som organet er utpekt for, skal ha

  1. solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter alle tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse innen det aktuelle virkeområdet som organet er utpekt for,

  2. tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene og kontrollene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre slike oppgaver,

  3. tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de aktuelle harmoniserte standarder og av de relevante bestemmelser i forordningen,

  4. nødvendig kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som dokumenterer at vurderingene og verifiseringen er utført.

 8. Det skal sikres at det teknisk kontrollorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonellet er upartisk.

  Godtgjøringen til et teknisk kontrollorgans øverste ledelse og til vurderingspersonellet skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av disse vurderingene.

 9. Et teknisk kontrollorgan skal tegne ansvarsforsikring med mindre medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for den utførte vurdering og/eller verifisering.

 10. Det teknisk kontrollorgans personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg V, unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i den medlemsstat der virksomheten utføres. Eiendomsretten skal vernes.

 11. Et teknisk kontrollorgan skal delta i eller påse at deres vurderingspersonell blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for tekniske kontrollorganer som er opprettet i henhold til denne forordning, og anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer.