Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 49 Identifikasjonsnumre og lister over tekniske kontrollorganer

  1. Kommisjonen skal tildele hvert teknisk kontrollorgan et identifikasjonsnummer.

    Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er utpekt i henhold til flere unionsrettsakter.

  2. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over organer som er utpekt i henhold til denne forordning, herunder hvilke identifikasjonsnumre de er tildelt og den virksomheten de er utpekt for, særlig ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter.

    Kommisjonen skal påse at denne listen blir ajourført.