Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 40 Utpekende myndigheter

  1. Medlemsstatene skal bemyndige en utpekende myndighet som skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige framgangsmåter for vurdering og utpeking av de organer som skal ha myndighet til å gjennomføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse i henhold til denne forordning, og for kontroll av tekniske kontrollorganer, herunder deres overholdelse av artikkel 43.

  2. Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og kontroll som omhandlet i nr. 1, skal utføres av deres nasjonale akkrediteringsorganer som angitt i forordning (EF) nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene i samme forordning.

  3. Dersom utpekende myndighet delegerer eller på annen måte overlater vurdering, utpeking eller kontroll som omhandlet i nr. 1, til et organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i artikkel 41. I tillegg skal organet ha ordninger for å dekke forpliktelser som oppstår som følge av organets virksomhet.

  4. Utpekende myndighet skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3.