Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 17 Harmoniserte standarder

 1. Harmoniserte standarder skal utarbeides av de europeiske standardiseringsorganer nevnt i vedlegg I til direktiv 98/34/EF på grunnlag av en anmodning (heretter kalt «mandat») utstedt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv etter samråd med Det faste byggeutvalg nevnt i artikkel 64 i denne forordning (heretter kalt «Det faste byggeutvalg»).

 2. Dersom berørte parter medvirker i utarbeidelsen av harmoniserte standarder i henhold til denne artikkel, skal de europeiske standardiseringsorganer sørge for at de ulike kategoriene av berørte parter i alle tilfeller representeres på en rimelig og rettferdig måte.

 3. De harmoniserte standarder skal fastsette metoder og kriterier for vurdering av byggevarers ytelse med hensyn til deres vesentlige egenskaper.

  Dersom det er angitt i det aktuelle mandatet skal det i en harmonisert standard vises til en tilsiktet bruk av de varer som omfattes av den.

  De harmoniserte standarder skal, der dette er hensiktsmessig og uten at resultatenes nøyaktighet, pålitelighet eller konsistens settes i fare, fastsette metoder for å vurdere byggevarers ytelse med hensyn til deres vesentlige egenskaper som er mindre kostnadskrevende enn prøving.

 4. De europeiske standardiseringsorganer skal i de harmoniserte standarder fastsette relevant produksjonskontroll i fabrikk, som skal ta hensyn til særlige forhold ved tilvirkningsprosessen for den berørte byggevaren.

  Den harmoniserte standard skal omfatte de tekniske enkeltheter som er nødvendige for å gjennomføre systemet for vurdering og verifisering av ytelse.

 5. Kommisjonen skal vurdere om de harmoniserte standarder fastsatt av de europeiske standardiseringsorganer er i samsvar med de relevante mandater.

  Kommisjonen skal i Den europeiske unions tidende offentliggjøre en liste over henvisninger til harmoniserte standarder som er i samsvar med de relevante mandater.

  Følgende skal angis for hver enkelt harmonisert standard i listen:

  1. henvisninger til eventuelle utgåtte harmoniserte tekniske spesifikasjoner,

  2. dato for oppstart av sameksistensperioden,

  3. dato for utløp av sameksistensperioden,

  Kommisjonen skal offentliggjøre eventuelle ajourføringer av denne listen.

  Fra datoen for oppstart av sameksistensperioden skal det være mulig å bruke en harmonisert standard til å utarbeide en ytelseserklæring for en byggevare som omfattes av den. De nasjonale standardiseringsorganer er pålagt å innarbeide de harmoniserte standarder i samsvar med direktiv 98/34/EF.

  Med forbehold for artikkel 36–38 skal den harmoniserte standarden fra datoen for opphør av sameksistensperioden være det eneste grunnlaget for utarbeidelse av en ytelseserklæring for en byggevare som den omfatter.

  Med forbehold for artikkel 36–38 skal den harmoniserte standarden fra datoen for opphør av sameksistensperioden være det eneste grunnlaget for utarbeidelse av en ytelseserklæring for en byggevare som den omfatter.