Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 41 Krav til utpekende myndigheter

  1. Utpekende myndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med de tekniske kontrollorganer.

  2. Utpekende myndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i sin virksomhet.

  3. Utpekende myndighet skal organiseres på slik måte at alle beslutninger som gjelder utpeking av et organ som skal bemyndiges til å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse, treffes av andre kvalifiserte personer enn de som har utført vurderingen.

  4. Utpekende myndighet skal ikke tilby eller utøve noe av den virksomhet som de tekniske kontrollorganer utøver, eller yte rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurransemessig grunnlag.

  5. Utpekende myndighet skal sikre at opplysningene behandles fortrolig.

  6. Utpekende myndighet skal ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.