Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Veiledning til byggevareforordningen

13. Ytelseserklæringen

I tillegg til CE-merking skal produsenten utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som inneholder omfattende informasjon om byggevaren, produsenten, hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder, og hvilke(t) tekniske kontrollorgan(et) som har vært benyttet. Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger:

  1. produkttype

  2. vareidentifikasjon (type-, parti-, eller serienummer)

  3. tiltenkt bruk av byggevaren

  4. navn, registrert varemerke og adressen til produsenten

  5. hvilket system for vurdering og kontroll ytelse som er benyttet

  6. identifisering av sertifiserings- eller prøvingsorgan, dersom det er aktuelt

  7. henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden eller til den europeiske tekniske vurderingen

  8. byggevarens ytelse(r)

Mal for ytelseserklæring finner du henvisning til nedenfor.

Byggevareforordningen åpner for at medlemsstatene kan velge hvilket språk ytelseserklæringen skal være på for byggevarer som omsettes på deres territorium. I Norge skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk eller dansk. I Sverige skal ytelseserklæringen være på svensk. I Danmark kan ytelseserklæringen være enten på dansk eller på engelsk.

Henvisninger