Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 13 Importørenes forpliktelser

 1. Importørene skal på unionsmarkedet bare bringe i omsetning byggevarer som overholder de gjeldende krav i denne forordning.

 2. Før en byggevare bringes i omsetning, skal importørene påse at produsenten har gjennomført vurdering og verifisering av ytelse. De skal sikre at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjon nevnt i artikkel 11 nr. 1 annet ledd og ytelseserklæringen i samsvar med artikkel 4 og 6. De skal også påse at varen om nødvendig er påført CE-merkingen og ledsages av de nødvendige dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene i artikkel 11 nr. 4 og 5.

  Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at byggevaren ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke overholder andre gjeldende krav i denne forordning, skal importøren ikke bringe byggevaren i omsetning før den er i samsvar med den medfølgende ytelseserklæringen og oppfyller øvrige gjeldende krav i denne forordning eller før ytelseserklæringen er korrigert. Dersom byggevaren utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

 3. Importørene skal angi sitt navn, firma eller registrert varemerke og sin kontaktadresse på byggevaren eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med byggevaren.

 4. Når importører gjør en byggevare tilgjengelig på markedet, skal de sikre at varen ledsages av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av vedkommende medlemsstat som brukerne lett kan forstå.

 5. Importørene skal sørge for at lagrings- eller transportvilkårene for byggevarer som de har ansvar for, ikke setter deres samsvar med ytelseserklæringen eller overholdelse av andre gjeldende krav i denne forordning, i fare.

 6. Når det anses som hensiktsmessig for å sikre nøyaktigheten, påliteligheten og konsistensen av en byggevares angitte ytelse, skal importørene foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som er bragt i omsetning eller gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om nødvendig føre register over klager, varer som ikke oppfyller kravene og tilbakekallinger av varer samt holde distributørene orientert om denne overvåkingen.

 7. Importører som anser eller har grunn til å tro at en byggevare som de har  bragt i omsetning  ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke overholder andre gjeldende krav i denne forordning, skal umiddelbart treffe de nødvendig korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i samsvar med lovgivningen eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom byggevaren utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort byggevaren tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om varens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

 8. Importørene skal i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 2 oppbevare en kopi av ytelseserklæringen og stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon på anmodning gjøres tilgjengelig for disse myndighetene.

 9. Importørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og overholder andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med byggevarer de har  bragt i omsetning.