Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 27 Ytelsesnivåer eller -klasser

 1. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 for å fastsette ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper.

 2. Dersom Kommisjonen har fastsatt ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, skal de europeiske standardiseringsorganer bruke disse klassene i harmoniserte standarder. Organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal der det er aktuelt, bruke disse klassene i europeiske bedømmelsesdokumenter.

  Dersom Kommisjonen ikke har fastsatt ytelsesklasser med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, kan de europeiske standardiseringsorganer fastsette disse i harmoniserte standarder på grunnlag av et revidert mandat.

 3. Dersom det er fastsatt i de relevante mandater, skal de europeiske standardiseringsorganer i harmoniserte standarder fastsette terskelnivåer med hensyn til vesentlige egenskaper, og der det er hensiktsmessig, for tilsiktede bruksområder, som skal oppfylles av byggevarer i medlemsstatene.

 4. Dersom de europeiske standardiseringsorganer har fastsatt ytelsesklasser i en harmonisert standard, skal organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer bruke disse klassene i europeiske bedømmelsesdokumenter når de er relevante for byggevaren.

  Når det anses som hensiktsmessig, kan organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer med Kommisjonens samtykke og etter samråd med Det faste byggeutvalg fastsette i det europeiske bedømmelsesdokumentet ytelsesklasser og terskelnivåer med hensyn til en byggevares vesentlige egenskaper som er forbundet med dens tilsiktede bruk som angitt av produsenten.

 5. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 for å fastsette på hvilke vilkår en byggevare skal anses å oppfylle et visst ytelsesnivå eller -klasse uten prøving eller uten ytterligere prøving.

  Dersom slike vilkår ikke er fastsatt av Kommisjonen, kan de fastsettes av de europeiske standardiseringsorganer i harmoniserte standarder på grunnlag av et revidert mandat.

 6. Dersom Kommisjonen har fastsatt klassifiseringsordninger i samsvar med nr. 1, kan medlemsstatene bare fastsette hvilke ytelsesnivåer eller -klasser som byggevarene skal overholde med hensyn til deres vesentlige egenskaper, i samsvar med disse klassifiseringsordninger.

 7. De europeiske standardiseringsorganer og organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer skal respektere medlemsstatenes regelverk når de fastsetter terskelnivåer eller ytelsesklasser.