Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 33 Finansieringsordninger

  1. Unionsfinansiering skal gis uten forslagsinnbydelse til organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer som skal utføre oppgavene nevnt i artikkel 31 nr. 4, og som det kan ytes tilskudd til i samsvar med finansreglementet.

  2. Den virksomhet som sekretariatet utfører for organisasjonen av tekniske bedømmelsesorganer nevnt i artikkel 31 nr. 4, kan finansieres ved hjelp av driftstilskudd. I tilfelle fornyelse av driftstilskuddene skal de ikke automatisk trappes ned.

  3. I tilskuddsavtaler kan det tillates dekning av mottakerens felleskostnader med en fast sats på inntil 10 % av samlede støtteberettigede direkte kostnader i forbindelse med tiltak, bortsett fra i tilfeller der mottakerens indirekte kostnader dekkes av et driftstilskudd som finansieres over Unionens alminnelige budsjett.