Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 35 Beskyttelse av Unionens økonomiske interesser

  1. Ved gjennomføringen av den virksomhet som finansieres i samsvar med denne forordning, skal Kommisjonen sørge for at Unionens økonomiske interesser vernes gjennom anvendelse av forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, gjennom effektive kontroller og gjennom inndrivelse av feilaktig utbetalte beløp samt, når det konstateres uregelmessigheter, gjennom anvendelse av sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende, i samsvar med rådsforordning (EC, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske interesser( [1] ), rådsforordning (Euratom, EC) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter( [2] ) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)( [3] ).

  2. Når det gjelder virksomhet som finansieres i henhold til denne forordning, menes med begrepet uregelmessighet nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, enhver overtredelse av en bestemmelse i unionsretten eller ethvert brudd på en avtaleforpliktelse som følger av en markedsdeltakers handling eller unnlatelse og som fører til eller kunne ha ført til at Unionens alminnelige budsjett eller budsjetter som Unionen forvalter, skades gjennom en uberettiget utgift.

  3. Alle avtaler og kontrakter som følger av denne forordning, skal inneholde bestemmelser om overvåking og finansiell styring som skal foretas av Kommisjonen eller en bemyndiget representant for denne, og om revisjon som skal foretas av Revisjonsretten og som om nødvendig kan foretas på stedet.

( [1] ) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1.

( [2] ) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.

( [3] ) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.