Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 36 Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon

  1. Ved fastsettelse av produkttype kan en produsent erstatte typeprøvingen eller typeberegningen med hensiktsmessig teknisk dokumentasjon som viser

    1. for en eller flere vesentlige egenskaper ved byggevaren som produsenten bringer i omsetning, at varen anses å ha nådd et visst ytelsesnivå eller en viss ytelsesklasse uten prøving eller beregning, eller uten ytterligere prøving eller beregning, i samsvar med vilkårene fastsatt i den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon eller en kommisjonsbeslutning,

    2. at den byggevare som omfattes av en harmonisert standard og som produsenten bringer i omsetning,, tilsvarer produkttypen for en annen byggevare som produseres av en annen produsent og som allerede er prøvd i samsvar med den relevante harmoniserte standard. Når disse vilkårene er oppfylt, kan produsenten angi en ytelse som tilsvarer alle eller deler av prøvingsresultatene for denne andre varen. Produsenten kan bare bruke prøvingsresultater innhentet av en annen produsent etter å ha fått tillatelse til dette fra angjeldende produsent, som forblir ansvarlig for disse prøvingsresultatenes nøyaktighet, pålitelighet og konsistens, eller

    3. at byggevaren som omfattes av en harmonisert teknisk spesifikasjon og som produsenten bringer i omsetning,, er et system som består av komponenter som produsenten monterer ved nøye å følge nøyaktige anvisninger fra leverandøren av et slikt system eller en komponent i dette, som allerede har prøvd dette systemet eller denne komponenten for en eller flere av dens vesentlige egenskaper i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjon. Når disse vilkårene er oppfylt, kan produsenten angi en ytelse som tilsvarer alle eller deler av prøvingsresultatene for systemet eller komponenten som er levert til ham. Produsenten kan bare bruke prøvingsresultater innhentet av en annen produsent eller systemleverandør etter å ha fått tillatelse til dette av angjeldende produsent eller systemleverandør, som forblir ansvarlig for disse prøvingsresultatenes nøyaktighet, pålitelighet og konsistens.

  2. Dersom byggevaren nevnt i nr. 1 tilhører en gruppe byggevarer hvis gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelse er 1+ eller 1, som fastsatt i vedlegg V, skal den hensiktsmessige tekniske dokumentasjon nevnt i nr. 1, verifiseres av et meldt produktsertifiseringsorgan som nevnt i vedlegg V.