Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 44 Samsvarsvurdering

Et teknisk kontrollorgan som skal få myndighet til å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse som viser at det overholder kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende , skal antas å oppfylle kravene i artikkel 43 i den utstrekning de relevante harmoniserte standarder omfatter disse kravene.