Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 5 Unntak fra kravet om å utarbeide en ytelseserklæring

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og dersom det ikke finnes unionsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser med krav om angivelse av vesentlige egenskaper der hvor byggevarene er beregnet brukt, kan en produsent avstå fra å utarbeide en ytelseserklæring for en byggevare som bringes i omsetning når den omfattes av en harmonisert standard, så fremt:

  1. byggevaren er individuelt produsert eller etter mål i en prosess som ikke innebærer serieproduksjon, for en bestemt ordre, og installeres i et enkelt, identifisert byggverk av en produsent som er ansvarlig for sikker innbygging av varen i byggverket, i samsvar med gjeldende nasjonale regler og under ansvaret til de som er ansvarlige for at byggverket oppføres på en sikker måte etter gjeldende nasjonale regler,

  2. byggevaren er produsert på byggeplassen for å bygges inn i de respektive byggverkene i samsvar med relevante nasjonale regler og under ansvaret til de som er ansvarlige for at byggverket oppføres på en sikker måte, etter gjeldende nasjonale regler, eller

  3. byggevaren er produsert på tradisjonelt vis eller på et vis som egner seg for bevaring av kulturarven og i en ikke-industriell prosess med sikte på hensiktsmessig rehabilitering av byggverk som er offisielt vernet som del av et fredet miljø eller på grunn av sin særskilte arkitektoniske eller historiske verdi, i samsvar med gjeldende nasjonale regler.