Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 55 Samordning av tekniske kontrollorganer

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og samarbeid mellom organer som er utpekt i henhold til artikkel 39, iverksettes og forvaltes på hensiktsmessig måte i form av en gruppe av tekniske kontrollorganer.

Medlemsstatene skal sørge for at de organer de har utpekt, deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, eller sørge for at de tekniske kontrollorganers representanter underrettes om dette.