Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 6 Ytelseserklæringens innhold

 1. Ytelseserklæringen skal beskrive byggevarers ytelse med hensyn til vesentlige egenskaper i samsvar med relevante harmoniserte tekniske spesifikasjoner.

 2. Ytelseserklæringen skal særlig inneholde følgende opplysninger:

  1. henvisning til hvilken produkttype ytelseserklæringen er utarbeidet for,

  2. det eller de systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

  3. referansenummer og dato for utstedelse av den harmoniserte standard eller europeiske tekniske bedømmelsen som er brukt i bedømmelsen av hver enkelt vesentlig egenskap,

  4. der det er relevant, referansenummeret til den anvendte særskilte tekniske dokumentasjonen og de krav som produsenten hevder at varen overholder.

 3. Ytelseserklæringen skal i tillegg inneholde

  1. den eller de tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen,

  2. listen over vesentlige egenskaper som fastsatt i den harmoniserte tekniske spesifikasjonen for den eller de angitte tilsiktede bruksområder,

  3. ytelsen til minst én av byggevarens vesentlige egenskaper som er relevant for den eller de angitte bruksområder,

  4. dersom det er aktuelt, byggevarens ytelse uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse, eventuelt på grunnlag av en beregning med hensyn til byggevarens vesentlige egenskaper som fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 3,

  5. ytelsen ved de av byggevarens vesentlige egenskaper som er knyttet til den eller de tilsiktede bruksområder, idet det tas hensyn til bestemmelsene som gjelder den eller de tilsiktede bruksområder som produsenten har tenkt å gjøre varen tilgjengelig på markedet for,

  6. for vesentlige egenskaper som det ikke er ført opp noen angitt ytelse for, bokstavene «NPD» (No Performance Determined, ingen ytelse angitt),

  7. når en europeisk teknisk bedømmelse er utstedt for nevnte vare, ytelsen uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse av byggevaren med hensyn til alle vesentlige egenskaper som er inntatt i den relevante europeiske tekniske bedømmelsen.

 4. Ytelseserklæringen skal utarbeides i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg III.

 5. Opplysningene nevnt i artikkel 31, eventuelt artikkel 33, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal legges fram sammen med ytelseserklæringen.