Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 63 Innvendinger mot delegerte rettsakter

  1. Europaparlamentet eller Rådet kan framsette innvendinger mot en delegert rettsakt innen en periode på tre måneder fra datoen for underretningen.

    Etter initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet kan denne perioden forlenges med tre måneder.

  2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved utløpet av perioden nevnt i nr. 1 har kommet med innvendinger mot den delegerte rettsakten, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og tre i kraft på den dato som angis i den.

    Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte periode dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om sin intensjon om ikke å komme med noen innvendelser.

  3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet har innvendinger mot en delegert rettsakt innenfor perioden nevnt i nr. 1, skal den ikke tre i kraft. Den institusjon som har innvendinger mot den delegerte rettsakt, skal angi årsakene for dette.