Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Artikkel 9 Regler og vilkår for påføring av CE merking

  1. CE-merkingen skal påføres selve byggevaren eller en etikett som er festet på den, slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom dette ikke er mulig eller ikke aktuelt på grunn av varens natur, skal den påføres emballasjen eller følgedokumentene.

  2. CE-merkingen skal etterfølges av de siste to sifrene i det årstallet da den først ble påført, produsentens navn og registrerte adresse, eller et identifikasjonsmerke som gjør det mulig å identifisere produsentens navn og adresse enkelt og tydelig, produkttypens entydige identifikasjonskode, ytelseserklæringens referansenummer og nivået eller klassen for den angitte ytelse, henvisning til den anvendte harmoniserte tekniske spesifikasjon, eventuelt det tekniske kontrollorgans identifikasjonsnummer og den tilsiktede bruken som fastsatt i samsvar med den anvendte harmoniserte tekniske spesifikasjon.

  3. CE‑merkingen skal påføres før byggevaren bringes i omsetning. Den kan etterfølges av et piktogram eller et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.